VYPRACOVÁNÍ SMLUV

Pozemek

 • Zástavní smlouva - zástava slouží jako pojistka k zajištění dluhu, tedy toho, aby dlužník dostál svého závazku. Jedná se o věcné právo, jenž může mít určitá osoba vůči cizímu majetku. Jako věřitel tak máte záruku, že dlužník splní své povinnosti. Pokud by tomu tak nebylo, má věřitel právo uspokojit svou pohledávku z výtěžku z prodeje zástavy. Tímto způsobem lze zajistit jak peněžitý, tak nepeněžitý dluh. K zástavní smlouvě vám také zhotovíme návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 • Smlouva o věcném břemeni - věcná břemena zatěžují jistým způsobem vlastníka věci ve prospěch třetí strany. Je to právně velmi využívaný protokol k získání práv nad určitou věcí. Ke smlouvě zhotovíme také návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 • Nájemní smlouva - dokument, jenž vymezuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Na straně jedné se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání, na straně druhé se pak nájemce zavazuje k placení nájemného. Nájemní smlouva se vztahuje k pronájmu bytu, domu, nebytových prostor, garáží a dalších nemovitostí. Dokument vám vypracujeme včetně předávacího protokolu.
 • Kupní smlouva - klíčový dokument při úplatném převodu nemovitosti. Vypracujeme vám jej včetně předávacího protokolu, spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.  Smlouva je vyvrcholením celého procesu koupě a obvykle se vyhotovuje v písemné formě, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy o převodu nemovitosti jsou: 

> identifikace smluvních stran

> identifikace předmětu smlouvy (nemovitosti)

> kupní cena

> shoda projevu vůle (prodávající prodává, kupující kupuje)

> datum, podpisy

Rodinný dům

U tohoto typu obchodních případů se dokumentace shoduje s výše popsaným, jedná se tedy o:

 • zástavní smlouvu,
 • smlouvu o věcném břemeni,
 • kupní smlouvu,
 • nájemní smlouvu.

Nebytové prostory

Také u nebytových prostor je souhrn potřebné dokumentace totožný, jako již popsaný postup v sekci pozemek:

 • zástavní smlouvu,
 • smlouvu o věcném břemeni,
 • kupní smlouvu,
 • nájemní smlouvu.

Byt

Smlouvy se shodují také u bytu v osobním vlastnictví, opět se tedy bude jednat o:

 • zástavní smlouvu,
 • smlouvu o věcném břemeni,
 • kupní smlouvu,
 • nájemní smlouvu.

U bytů v družstevním vlastnictví půjde o následující dokumentaci:

> Dohoda o převodu členských práv a povinností - sjednává se v případě, že jste se rozhodli pro pořízení družstevního bytu, čímž vzniká povinnost uzavřít smlouvu o převodu družstevního podílu.

> Dohoda o finančním vyrovnání.

> Podnájemní smlouva.

 

Objednávkový formulář pro vypracování smluv

Výběr smluv*